DDD - dezinsekce - dezinfekce - deratizace

Zákon č. 258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ rozděluje DDD na tři činnosti, přičemž každá činnost vyžaduje specifickou kvalifikaci. Jednotlivé činnosti DDD mohou provádět pouze osoby či organizace po absolvování odborného kursu (vázaná činnost) nebo po absolvování speciálního mistrovského kursu a odborného kursu pro práci s toxickými a vysoce toxickými látkami (koncesované činnosti).

Výše citovaný zákon definuje speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci jako odbornou činnost cílenou na likvidaci původců nákaz, zvýšený výskyt přenašečů infekčních onemocnění a škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Klade vyšší nároky na ochranu a hygienu prostředí v oblasti komunální, na pracovištích a v potravinářských a zemědělských provozech a zpřísňuje kvalifikační nároky na pracovníky provádějící ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci.

Dle § 57 zákona č. 258/2000 Sb. "O ochraně veřejného zdraví“ v platném znění (změněno § 43 zákona č. 274/2001 Sb. „O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů“ v platném znění) je povinna každá fyzická osoba, fyzická osoba, která je podnikatelem a právnická osoba zajistit provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 107/2001 Sb. „O hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných“ stanovuje v § 49 odd. 5 odst. 1g povinnost preventivně působit k zamezení výskytu hmyzu a hlodavců a průběžné provádění ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

K ničení choroboplodných zárodků, hubení členovců a hlodavců používáme schválené přípravky a pracovní postupy. Poskytujeme poradenskou službu.

1. Speciální ochranná deratizace

Je prováděna moderními přípravky k hubení hlodavců, s nízkou toxicitou pro necílové organismy. Přípravky jsou aplikovány v jedových staničkách (zamezení přístupu domácích zvířat) ve formě granulí, do vlhkého prostředí ve formě voskových bloků nebo granulí. Přípravky jsou hlodavci dobře přijímány a působí smrtelně již při jednorázovém požití. K úhynu hlodavců dochází po 3 - 10 dnech. Zajišťujeme sběr a zneškodnění starých nástrah a uhynulých hlodavců. Navrhneme, případně zrealizujeme opatření k zamezení přístupu synantropních hlodavců do objektu.

2. Speciální ochranná dezinsekce

Provádíme hubení hygienicky a zdravotně závadného hmyzu a skladištních škůdců jako jsou: švábovití, mravenci, mravenci Farao, cvrčci, potemníci, zavíječi, roztoči, blechy, štěnice, mouchy a pod.
K hubení používáme účinné přípravky, šetrné k životnímu prostředí. Při výskytu mravenců Farao a švábovitého hmyzu provádíme dezinsekci požerovými nástrahami v kombinaci s bariérovým insekticidním postřikem. Nástrahy jsou aplikovány ve formě gelů, nebo v nerozebíratelných kazetách s možností upevnění i na svislé stěny. Kombinace bariérových postřiků s požerovými nástrahami je dle posledních poznatků jedinou účinnou metodou k potlačení výskytu mravenců a švábovitého hmyzu v objektech.

3. Dezinfekce a asanace plísní

Asanace plísní je důležitou součástí prevence proti negativnímu vlivu plísní na zdraví člověka. Plísně působí přímo na zdraví člověka (mykózy, mykoalergie), či nepřímo prostřednictvím kontaminovaných potravin. Dále způsobují rozklad a snižování biologické hodnoty potravin a destrukci či znehodnocení materiálů. Ochrana proti plísním zahrnuje jednak represivní opatření tj. dezinfekci a mechanickou očistu kontaminovaných míst, jednak preventivní opatření k zamezení dalšího výskytu plísní t.j. asanační nátěry a omítky.

Ochrana dřeva a dřevěných konstrukcí proti dřevokazným houbám a hmyzu:
Biologičtí škůdci dřeva v sobě zahrnují jednak zdravotní závadnost pro člověka, a dále způsobují snížení kvality materiálů nebo jeho úplnou destrukci. Ochrana dřeva a dřevěných konstrukcí je souhrnem preventivních a represivních opatření proti výskytu dřevokazných a dřevozbarvujících hub, plísní a dřevokazného hmyzu.
Ochrana napadeného dřeva je prováděna schválenými přípravky a pracovními postupy, zahrnujícími komplex opatření od mechanického opracování (očisty) povrchu napadeného dřeva (popř. výměny částí dřevěných konstrukcí), až po závěrečné ošetření chemickými přípravky. Ochrana napadeného dřeva nachází uplatnění zejména u starších objektů v rámci rekonstrukcí a oprav staveb, u památkových objektů, chalup apod. Neméně důležité je preventivní ošetření stavebního dřeva a nových dřevěných konstrukcí, jehož význam spočívá především v předcházení škod a havarijních stavů.

Naši pracovníci jsou odborně školeni a prostřednictvím národní asociace Sdružení pracovníků DDD je naše firma členem Evropské konfederace CEPA.